Uvjeti poslovanja

Naše aktivnosti kao posrednika uključuju slijedeće poslove: 

Pronalaženje i dovođenje u vezu s nalogodavcem osobe radi zaključivanja posredovanog posla,

Upoznavanje nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

Uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,

Obavljanje potrebnih radnji radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

Omogućiti pregled nekretnina,

Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjera namjene predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima  o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

C  J  E  N  I  K

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina. Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, te se na njih obračunava PDV od 25 %.
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja): 2 – 4 %, ali ne manje od 5000 kn.
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) : 2 - 3 %. 

IZNAJMLJ
IVANJE I DAVANJE U ZAKUP/NAJAM

Postotak od mjesečne najamnine

100 % Minimalno
150% Za najam ili zakup trajanja preko godine dana

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom: 2 – 3 %

Na sve istaknute cijene obračunava se PDV od 25 %.


INFORMACIJE O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Delta centar d.o.o. svojim klijentima pružaj transparentne informacije o zaštiti i obradi osobnih podataka koje prikupljamo od klijenata, a potrebne su za izvršenje usluge posredovanja u prometu nekretninama.

Od iznimne nam je važnosti da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni. Prilikom obrade osobnih podataka, Delta centar d.o.o.  osiguravaju da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i propisima. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je to u interesu klijenata, te će koristiti raspoložive mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata.

Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Delta centar d.o.o. za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, ali i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem su Delta centar d.o.o. dužne čuvati pojedinu dokumentaciju.

IME I KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade osobnih podataka za Delta centar d.o.o. je Igor Černe, Tratinska 39, Zagreb, OIB: 21728659740

Obradu osobnih podataka klijenata vrše djelatnici Delta centar d.o.o.

SVRHA OBRADE

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je nužna za realizaciju usluge koju ste zatražili. Svi osobni podaci koje su Delta centar d.o.o. doznale o vama pružajući vam uslugu zaštićeni su te se neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ili ako za to ne postoji legitimni interes.

 III. OPIS KATEGORIJA ISPITANIKA I KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Kategorije ispitanika od kojih Delta centar d.o.o. prikuplja osobne podatke su svi klijenti koji žele uspostaviti poslovni odnos za usluge za koje je tvrtka zakonski registrirana, npr. posredovanje u kupoprodaji i najmu/zakupu nekretnina, tržišna procjena vrijednosti, savjetovanje… Kako bi Delta centar d.o.o. mogle s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke. Bez privole za prikupljanje slijedećih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge.

ime i prezime,

adresu,

OIB,

broj telefona i e-mail adresu,

eventualno neki drugi osobni podaci za koje postoji obveza prikupljanja sukladno ZSPNFT (Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma) i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina.

Vaši osobni podaci prikupljaju se i upisuju u:

posrednički ugovor,

terenski obrazac u koji se upisuju detalji o nekretnini koju prodajete ili želje i potrebe kod kupnje,

bazi podataka na internom serveru,

newsletter baza

Uz osobne podatke koje ste nam dali, prikupljamo i javno dostupne podatke o nekretninama iz javno dostupnih registara (e-katastar i e-zemljišne knjige) koji mogu sadržavati vaše osobne podatke ukoliko ste vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine.

Delta centar d.o.o. prilikom prikupljanja osobnih podataka vode se načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu, a osobne podatke prikupljaju i obrađuju s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. ugovore o posredovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, poslovnoj i tehničkoj suradnji i sl.).

U slučaju da pružate informacije o osobnim podacima koji nisu vaši, molimo vas da o tome obavijestite osobu čije ste nam osobne podatke ustupili.

 KATEGORIJE PRIMATELJA KOJIMA SU OSOBNI PODACI OTKRIVENI ILI ĆE IM BITI OTKRIVENI

Osobnim podacima raspolažu djelatnici Delta centar d.o.o.. U slučaju sklapanja ugovora o poslovnoj ili tehničkoj suradnji postoji mogućnost da Vaše osobne podatke proslijedimo vanjskom suradniku koji ima stručne kompetencije i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu osiguravanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka i s kojim Delta centar d.o.o.imaju potpisan ugovor o suradnji, a sve sa svrhom kako bismo Vam pružili što bržu i kvalitetniju uslugu, kao npr. ustupanje podataka odvjetničkom društvu u svrhu izrade kupoprodajnih akata.

 PREDVIĐENI ROKOVI ZA BRISANJE RAZLIČITIH KATEGORIJA PODATAKA, AKO JE TO MOGUĆE

Vaše osobne podatke čuvamo 10+1 godinu, a na temelju zakonskih propisa (kao što je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma) ili našem legitimnom interesu u slučaju rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova.

 OPĆI OPIS TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH SIGURNOSNIH MJERA

Poslovanje Delta centar d.o.o. u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Poduzimamo tehničke i organizacijske mjere, u domeni naših mogućnosti, kod zaštite vaših osobnih podataka. Interni serveri su zaštićeni lozinkom. Svaki djelatnik raspolaže isključivo onim informacijama koje su mu potrebe za obavljanje posla. Djelatnici se po potrebi educiraju u prostorima tvrtke i/ili na specijaliziranim edukacijama o mjerama i važnosti zaštite osobnih podataka ispitanika.

 VII. PRAVA KLIJENATA

Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:

– zatražiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke

– zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka
– zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili, a ukoliko za to imate valjani razlog
– uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
– opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana
– zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu ili u prostorima sjedišta.

Kontakt podaci:

Delta centar d.o.o., Đorđićeva 6, Zagreb, e-mail: kontakt@deltacentar-nekretnine.hr

Poslovanje Delta centar d.o.o.u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka.

Mi, kao voditelji obrade, imamo pravo onemogućiti brisanje vaših osobnih podataka, odbiti ograničavanje svrhe ili onemogućiti sprječavanje prenosivosti podataka trećim stranama ako time ne možemo ispuniti uslugu koju ste zatražili od nas ili ako je čuvanje određenih osobnih podataka propisano posebnim zakonom te smo ih dužni čuvati.